templ 7 banner


"Op den 4 Juny deezes jaars, is dit thans vervaardigde werk, by de tegenwoordige Vacature van het Leeraarampt, door een uitmuntende, wel doorwrochte en in alles toepasselyke Leerrede, ten aanhooren van een talryke, van allerlei staat en rang toegevloeide schare, dien de Kerk niet konde omvatten, plegtig aan den Heere opgedragen en toegewyd, door den Wel Eerw. zeer geleerden Heer Regnerus Tjaarde de Cock, V.D.M. in de Nieuwe Pekel A. Welke Heer, zoo wegens zich zelven, als wegens zyne Echtgenoot, onder de bloedvrienden en erfgenaamen van de overledene Donatrice behoorende, en alzoo eene dubbele betrekking op dit Godverheerlykende werktuig hebbende, hier toe speciaal was verzocht, die ook door de vriendelyke inwilliging van dit verzoek, en door de tot aller genoegen verrigte uitvoeringe, onze Gemeente dubbel heeft verplicht. Zyn Wel Eerws. text was uit Psalm CXLIV:9. O God, ik zal u een nieuw lied zingen: enz. de Voorspraak uit Ezra VII:27, de Voorzang PsalmXXXIII:1, 2, de tusschen Zang de geheele CLste Psalm, en de Nazang Psalm CIV:17.
Dus zien wy nu een opwekkend gedenkteken door ons dierbaare Donatrice opgericht ten dienste deezer gemeente, alwaar een haarer Voorvaderen, de Wel Eerw. zeer geleerde Heer Gayus Hoppinck, als vaste Leeraar na de Reformatie, den tyd van ruim dertig jaaren, het Evangelium der genade verkondigt, en de gronden van de gezuiverde Leer gelegt heeft, tot dat dezelve in hoogen ouderdom emeritus is verklaard. Wy eindigen deeze bekendmaaking met de woorden van Hooggem. Heere Dichter elders gebezigt, en wenschen Dat Haar gedagtenis in zegen blyf, zoo lang Gods naam verheerlykt wordt door Orgelspel en Zang".

Op 4 juni 2015 leven "orgelspel en zang" dus 235 jaar in de Catharinakerk...

Catharinakerk>>> 

kerkzegel>>>
kerkzegelweb.jpg - 124.18 Kb